Stamboomonderzoek
Familienaam: BETS


 

Het onderzoek:

Sinds een aantal jaren doe ik onderzoek naar de stamboom van de familie BETS, met de bedoeling het uiteindelijk alles te bundelen. Momenteel ben ik terug tot 1740. Dat deel van de stamboom is nu sluitend, dit met dank aan diverse reakties en speuren via internet. De stamboom is natuurlijk nooit af, zo mis ik nog veel aanvullende informatie.

Inmiddels heb ik nog een tak vanaf 1645 tot 1756 gevonden, deze is nog niet aan te sluiten. of dit mogelijk is moet nog blijken.

Om een begin te maken met het onderzoek heb ik een aantal personen in het telefoonboek opgezocht en ze aangeschreven. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag heb ik ook het een en ander gevonden, waaronder de hierboven getoonde wapens. Verder maak ik via internet gebruik van Genlias van de Rijksarchiefdienst.

Voor het invoeren en verwerken van de gegevens gebruik ik: PRO-GEN 'Genealogie à la Carte'

Ik heb me zelf grenzen opgelegd betreffende de stamboom. Zo ben ik op zoek naar alle gegevens betreffende personen met de achternaam BETS. Daarnaast de namen van hun partners, tesamen met datum en plaats van geboorte, overlijden en begrafenis cq crematie.

Een tak eindigt bij een vrouwelijke BETS. De gegevens van haar partner en huwelijk, het aantal kinderen (zonen en/of dochters) worden nog wel opgenomen in de stamboom.

Heeft er iemand aanvullende informatie of een fout gevonden in de lijsten, dan zou ik dat graag weten. Stuur mij dan een mailtje. Elke andere op- of aanmerking en aanvulling is van harte welkom.

Alle aanvullingen/correcties die ik ontvang, verwerk ik in Pro-Gen. De site wordt niet meteen bijgewerkt, maar om de paar maanden.

Olga van Dijk-BetsResultaten:

Simon Bets (1645-1702).

Geboren 1645. Gehuwd 1670.

Reijer Bets (±1740-....)

Geboren circa 1740. Gehuwd circa 1770.

Overzicht "MEER" personen.

Personen die ik via diverse Rijksarchieven hebt gevonden.Wapens:

In rood drie palen van vair en in een gouden schildhoofd een rode lelie

bron: CBG, Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van de adelijke en aanzienelijke famielien in de 17 provintien van  de Nederlanden, blz. 36

In goud drie gesteelde blauwe bloemen

bron: CBG, Collection de 2266 armorries ..., de familles nobles et patriciennes de Pays-Bas, blz.210

Bovenstaande komt uit de Heraldische Databank van het CBG. Verder is er mij over betreffende wapens niets bekend. Het is me zelfs nog niet duidelijk of de wapens wel bij deze stamboom horen.Historie:

bron: CBG, betreft dit een voorvader of niet?

JOAN BETS vertrouweling van de Prins van Oranje

Onder de Nederlansche uitgewekenen bevond zich mr. Joan Bets, een aanzienlijk inwoner, schoonzoon van den Voormaligen voorzitter van den Grooten Raad van Mechelen, Everard Nicolai, en zelf advocaat bij dat ligchaam. Hij was een vertrouweling van den Prins van Oranje, van diens broeder Lodewijk, van de Graaf vn Hoogstraten en over het geheel aan den partij der Geuzen toegedaan. Daarbij was hij een geslepen regtsgeleerde terwijl hij zijne ambtgenooten tot het bezoeken der openbare prediking aanmoedigde en daaraan zelf waarschijnlijk deelnam, regelde hij het verzet, dat de advocaten en onderhoorigen van het Hof van Mechelen tegen de besluiten van dat ligchaam inbragten, waarbij hun het bijwonen der preek verboden was. Met nog meer regtsgeleerde handigheid, tragt hij vervolgens een strijd (1) van voorregten aan den gang tusschen den Grooten Raad, de Stedelijke Regering van Mechelen en den Stadhouder, van Hoogstraten.

Alle partijen bleken even ongezind, zeker plakkaat tegende vreemde Predikant af te kondigen, dat de Landvoogd had uitgevaardigd, en zij schoven het zoo lang mogelijk op de baan. Het hoogste Regterlijk Collegie van den Lande, gaf alzoo, schoon in de meest prettige vormen en met behulp van der kunstigst bestudeerde uitvlugten, het voorbeeld van weerspannigheid tegen de besluiten der Regering, en bij dit alles was Joan Bets de raddraayer. Mechelen keerde echter reeds vroeg onder het bedwang der Landvoogdes terug, Hoogstraten werd eruit gezet, en de Hofmeester der Hertogin, Simmeries, trok met eene magtige bezetting daarbinnen.

Toen of later met de komst van Alva, verliet Bets die stad, hij begaf zich naar Meurs bij den graaf van Nieuwenaar, en wachtte daar de indaging af, die hem dan ook reeds op het laatst van 1567, niet vanwege den Bloedraad, maar van wege den Grooten Raad zelven gewerd. Daarbij echter werd hij niet voor den Grooten Raad, noch te Mechelen gedagvaard, maar te Brussel voor den hertog van Alva, of voor regters, door deezen te benoemen! Tegen dien zonderlingen regtsvorm kwam Bets op zijne beurt met alle praktizijns scherpzinnigheid op, en het handige antwoord door hem bij die gelegenheid gesteld, bewust wel, dat hij, een man was, aan wien men zijne aangelegenheden kon betrouwen.

Zoo mij mijn geheugen niet bedriegt, vinden wij in 1568, tijdens de Prins zijn inval in de Nederlanden ondernam, Bets met andere zijner raadslieden te Keulen. De Prinses bevond zich insgelijks aldaar, of kwam er enige tijds later. Bets werd toen haar pleitbezorger en zaakgelastigde bij de poging, welke zij aanwendde, om van de algemeene verbeurdverklaring van ’s Prinsen goederen, die ontheven te krijgen, waarop haar huwelijksinkomen was gevestigd. De Keizer, naar wien Bets zelf heenreisde, de keurvorst van Saxen en de landgraaf van Hessen, werd in die zaak gemengd, welke gedurende de jaren 1569 en 1570 hangende bleef en zonder vrucht afliep!
Hoezeer men het op Bets voorzien had en wat hem te last gelegd werd, blijkt uit de volgende woorden van zijn antwoord:

istic (Morsam) mullo meo sed ami coreem metu dis eesseram, comprehensis jam plerisque o bid solum quod en permissis concionibus reperti essent: et interim constante rumore divulgatum est, subornatos michi percussores et in caput meum proposita esse praemia.

uit: Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen. blz 134-136.
door: R.C. Bakhuizen van den Brink.

extra aantekening:

Bottiger, in den Raumers historisches Tagesbuch, 7er Jahrgang, S 140: Dr. Betz hatte die soo Ihrer, mit denen er auch nach Spanien gehen sollte ( zo hij dat ooit beloofd heeft, heeft hij zich nooit het voornem gehad die belofte te volbrengen) und die Gelgenheiten der Heimfuhrung der kaiserlichen Prinzessin Anna 1570 bei Philips II (?) zu Gunsten Wilhelms und seiner Gemahlin supplicizen sollte in wien verbraucht, und entschuldigt sich 15-tes Jun, 1570, von Heidelberg aus, sich diesem Auftrage nich unterziehen zu konnen.


 

Jan (Joan) Bets, zoon van Joos Bets, Pensionaris van Dordrecht


                                                          


 

 


bron: CBG, betreft dit een voorvader?


[graag zou ik de vertaling van bovenstaande latijnse tekst ook plaatsen. is er iemand die mij hieraan kan helpen?]

 

 

laatste aanpassingen: 14 oktober 2013 | mail: contact@olgavandijk.nl

to Top of Page